PREFAB AANBOUWSYSTEMEN
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Home Enlargement, gevestigd te Hoorn, hierna te noemen Home Enlargement, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Home Enlargement uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1 2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Home Enlargement voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1 3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1 4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2 1 Home Enlargement aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Home Enlargement onverlet. De algemene voorwaarden van Home Enlargement prevaleren.

2 3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door Home Enlargement aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten.

3 1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Home Enlargement verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Home Enlargement voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Home Enlargement en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home Enlargement niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

3 2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Home Enlargement en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

3 3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Home Enlargement om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 4 Aangenomen werk.

4 1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.

4 2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

4 3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

Artikel 5 Aanbiedingen.

5 1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Home Enlargement gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

5 2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Home Enlargement niet tot acceptatie van de opdracht.

5 3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

5 4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Home Enlargement gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Home Enlargement de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Home Enlargement dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 6 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Home Enlargement binden de laatste niet, voor zover ze door Home Enlargement niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7 Overeenkomst.

7 1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Home Enlargement door schriftelijke bevestiging van Home Enlargement.

7 2 Elke met Home Enlargement aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Home Enlargement van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Home Enlargement zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Home Enlargement zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

7 3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Home Enlargement bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Home Enlargement niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

7 4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Uitbesteding werk aan derden.

Home Enlargement heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 9 Aanbetaling.

Home Enlargement is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Home Enlargement de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 10 Prijzen.

10 1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

10 2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

10 3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 11 Verplichtingen van Home Enlargement.

11 1 Home Enlargement zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

11 2 Home Enlargement aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

11 3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Home Enlargement te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Home Enlargement gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.

12 1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met f, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Home Enlargement.

 2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

 5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.

 6. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

12 2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.

12 3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen.

12 4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

12 5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Home Enlargement voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Extra onvoorziene kosten.

13 1 In alle gevallen wordt door Home Enlargement onder "grond" of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

13 2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Home Enlargement, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 14 Materialen.

14 1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14 2 Home Enlargement stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Home Enlargement is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

14 3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg met Home Enlargement, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Home Enlargement komen. Materialen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te zijn goedgekeurd.

14 4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Home Enlargement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Home Enlargement toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

14 5 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Home Enlargement doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

15 1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15 2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Home Enlargement ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15 3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door Home Enlargement wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 16 Meer  en minderwerk.

16 1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16 2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Home Enlargement op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16 3 Door Home Enlargement te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Annuleren.

17 1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Home Enlargement reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be  of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Home Enlargement gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Home Enlargement als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Home Enlargement tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17 2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Home Enlargement zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

17 3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Home Enlargement schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

18 1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Home Enlargement schriftelijk in gebreke te stellen.

18 2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Home Enlargement geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18 3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Home Enlargement zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18 4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering.

19 1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Home Enlargement dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Home Enlargement schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19 2 Kleine gebreken zullen door Home Enlargement zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Home Enlargement slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Home Enlargement valt toe te rekenen.

19 3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Home Enlargement niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 20 Reclame.

20 1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Home Enlargement terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

20 2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Home Enlargement schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20 3 Home Enlargement dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20 4 Indien de reclame naar het oordeel van Home Enlargement juist is, zal Home Enlargement hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Home Enlargement.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21 1 Home Enlargement is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;

 5. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21 2 Home Enlargement is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Home Enlargement of van hen, die door Home Enlargement te werk zijn gesteld op de aan Home Enlargement opgedragen werk(en).

21 3 Home Enlargement zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21 4 Home Enlargement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Home Enlargement is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

21 5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Home Enlargement.

21 6 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Home Enlargement in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Home Enlargement te zijn gemeld.

Artikel 22 Overmacht.

22 1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Home Enlargement of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Home Enlargement, ex  en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Home Enlargement, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Home Enlargement overmacht op, die Home Enlargement ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22 2 Home Enlargement is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Garantie.

23 1 Garantie op de door Home Enlargement geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Home Enlargement gegeven.

23 2 De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Home Enlargement geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen.

23 3 De garantie vervalt indien de door Home Enlargement geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.

23 4 Indien de garantie betreft door Home Enlargement uitgevoerde werken, vervalt deze indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

23 5 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek  resp. importeurs  of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24 1 Zolang Home Enlargement geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Home Enlargement.

24 2 Home Enlargement heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24 3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Home Enlargement ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25 2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Home Enlargement heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25 3 Home Enlargement is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Home Enlargement reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Home Enlargement op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26 Betaling.

26 1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

26 2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Home Enlargement te worden ingediend.

26 3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen heeft Home Enlargement het recht de overeenkomst op te schorten.

26 4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalings-

verplichting niet op.

26 5 Home Enlargement is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

26 6 Home Enlargement is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26 7 Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten veroorzaakt door de non-betaling van de opdrachtgever komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering van Home Enlargement, zulks met een minimum van € 75,00.

26 8 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Home Enlargement te verrekenen is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Home Enlargement gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 28 Geschillen.

28 1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Home Enlargement, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

28 2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Home Enlargement onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. Home Enlargement zal een voornemen daartoe schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken. Indien opdrachtgever het geschil niet door de Raad van Arbitrage doch de burgerlijke Rechter wenst te laten beslechten, dient zij zulks binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het bericht van Home Enlargement aan Home Enlargement kenbaar te maken.

Artikel 29 Wijziging van de voorwaarden.

Home Enlargement is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Home Enlargement zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.


Bereken uw kosten, prijzen van aanbouw Standaard S1 Bereken uw kosten, prijzen van aanbouw Modern M1
Bereken uw kosten, prijzen van aanbouw Klassiek C1 Kosten, prijzen van aanbouw op maat

Bel mij terug
Heeft u een vraag en wilt u terug-
gebeld worden? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Naam
Telefoonnummer